fbpx
 1. När människor vistas på havet, tävlingsbanorna och i naturen ökar förståelsen för hur viktigt det är med en välmående natur. NJK värnar särskilt om havsmiljön, skärgårdsmiljön, våra hemhamnar, skärgårdshamnar och ekologiska värden i vår verksamhet.
 2. Miljöarbetet har förankrats i varje kommitté på klubben. Kommittéerna följer regelbundet upp och uppdaterar sina miljölöften.
  • i hemmahamnarna utgörs utmaningarna av avfallshantering, hantering av bränsle och kemikalier, båt- och biltrafik.
  • i skärgårdshamnarna utgörs utmaningarna av vattenkvaliteten, hanteringen av gråvatten, minimering av slitage på naturen, hantering av eld. I de årligen reviderade verksamhets-/utvecklingsplanerna för skärgårdshamnarna har miljön beaktats.
  • i kommittéernas arbete varierar utmaningarna på basis av verksamheten, t.ex. i kappseglingsverksamheten är det bl.a. motorbåtstrafik, bränsle- och avloppshantering samt förebyggande av nedskräpning.
  • i kanslifunktionen på NJK eftersträvas ett papperslöst kontorsarbete.
 3. Ett aktivt miljöarbete konsumerar ekonomiska resurser. NJK beaktar miljövärden vid sina investeringsbeslut och i sin driftsbudget.
 4. NJK utser årligen en styrelsemedlem, som skall jobba med att utveckla miljötänket inom klubben.
 5. Som ett led i fostran av seglare och båtfarare utbildar NJK sina medlemmar i miljövård inom ramen för sin klubbverksamhet och/eller inom sin seglarakademi.
 6. NJK informerar sina medlemmar och samarbetspartners om miljövänliga lösningar och berörda hamnars eller kommittéers miljölöften.
 7. Medlemmarna förbinder sig att i hanteringen av NJK registrerade båtar, såväl vid skötsel och drift, välja lösningar, som beaktar miljövärden på bästa sätt. Vid besiktning av båtar övervakas detta och det ges råd om miljövänliga lösningar ombord.
 8. Många miljönormer på såväl lag- som lägre hierarkisk nivå berör NJK, dess medlemmar och verksamhet. Miljöskyddslagen, kemikalielagen, oljebekämpningslagen, allemansrätten och lokala hamnordningar är exempel på viktiga normer att känna till.
 9. NJK samarbetar med lokala och regionala myndigheter samt miljöorganisationer inom miljöfrågor.
 10. NJK strävar också att verka som en opinionsbildare för en välskött och välmående havs-, skärgårds- och hamnmiljö på de orter, där NJK verkar.

Mera om miljön: kommittéernas miljölöften kan du läsa här.

Avsikten med NJK:s miljöprogram är att kartlägga hur föreningen och dess medlemmar tar miljön i beaktande och hur vi kan förbättra våra handlingssätt i framtiden och sålunda minska belastningen på miljön förorsakad av båtlivet inom NJK. Samtidigt ökar vi vårt miljömedvetande.

Att miljön inte skadas är av vital betydelse för alla som rör sig vid och på havet. När människor vistas på havet, tävlingsbanorna och i naturen ökar förståelsen för hur viktigt det är med en orörd natur.

NJK partners