fbpx

Allmänt

Avsikten med besiktningssystemet är att upprätthålla och utveckla sjösäkerheten för fritidsbåtar. Under besiktningstillfället handleds båtägaren i båtunderhåll, säkerhet samtidigt som en positiv inställning till säkerhetsfrågor skapas.

Besiktningssystemets grund finns i Sjölagen. Lagen om Finlands flagga säger att varje båt bör vara införd i en båtklubbs register för att ha rätt att använda klubbflagga; för att vara införd i en båtklubb bör båten vara besiktigad, vilket också NJK:s stadgar fastställer. Detta betyder att alla i klubbens båtregister införda motorbåtar och segelbåtar (kölbåtar) med undantag av jollar skall besiktigas. Båt som inte besiktigas utförs ur klubbens register, men kan antas pånytt då besiktningen är utförd och ny inskrivningsavgift erlagd.

Ansvaret för båten och dess besättning ligger alltid hos ägaren, och under färd hos skepparen. Före avfärd ska skepparen se till att båten och utrustningen är i skick samt att en tillräcklig besättning finns ombord. Besiktningen finns till för att underlätta ägarens och skepparens arbete.

För olika kappseglingar kan det finnas skilda krav på säkerhet, före en del tävlingar utförs också granskningar, men dessa ersätter inte klubbens besiktning.

Besiktningssystemet

Besiktningen delas in i grundbesiktning och årsbesiktning. Besiktningen utförs alltid i början av segelsäsongen före utgången av juni. Besiktningen är i kraft ett år till den 30.6. I specialfall kan klubben bevilja undantag gällande besiktningsperioden.

Besiktningen utförs av klubbens frivilliga besiktningspersoner. Besiktningspersoner från andra klubbar kan också utföra besiktningen, men då måste du själv skicka en kopia av besiktningsprotokollet till kansliet. Alla besiktningspersoner har genomgått en besiktningskurs som ordnas av förbundet. Om du är intresserad av att gå kursen kan du kontakta kansliet.

Grundbesiktning

Grundbesiktning utförs vart femte år, eller då båten bytt ägare, klubb eller om båten genomgått en större ombyggnad.

Grundbesiktningen är tvådelad. Den första delen utförs då båten är på land (skrovbesikning), då granskas skrovet, genomföringar, konstruktion, motor och styrsystem. Också riggen på segelbåtar granskas på land. Den andra delen utförs på normalt sätt då båten är i sjön och färdigt utrustad. Granskningen är noggrannare än vid vanlig årsbesiktning.

Om du har båten upplagd på Björkholmen anmäler du dig till ett besiktningstillfälle. Om båten är upplagd på annat ställe i Helsingfors kan du kontakta besiktning_at_njk.fi eller någon besiktningsperson som kan komma och utföra del 1 av besiktningen. Om båten ligger på ett varv kan du be att få en blankett från kansliet som varvsägaren fyller i.

TIPS! Då båtcertifikatet och protokollet är fulltecknat är det dags för grundbesiktning.

Årsbesiktning

Årsbesiktning utförs varje år då båten är sjösatt och seglingsklar. Då granskas främst utrustning som har med säkerheten att göra.

Efter utförd besiktning får du en dekal som ska fästas synligt på babords sida.

Besiktningsklasserna

Klass 1 Öppet hav

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav, som kan vara självförsörjande, som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet).

Klass 2 Kusten

Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten, som kan vara självförsörjande, som är konstruerade att tåla de väderförhållanden som råder under den normala seglingssäsongen på Bottenviken och Finska viken. Under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, samt södra Östersjön väster om linjen Öland-Bornholm-Rügen.

Klass 3 Skärgård

Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna, som är konstruerade att tåla normala väderförhållanden under seglingssäsongen utmed Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn.

Klass 4 Skyddade vatten

Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt bevakade seglingstävlingar.

 

Besiktning

NJK ordnar besiktning på Björkholmen, Blekholmen och på Kajholmen och i Gumbostrand. Klubben har även besiktningspersoner längs hela sydkusten som kan kontaktas för besiktning i skärgården.

Här hittar du besiktningspersonerna i skärgården.

Här hittar du besiktningsdatumen.

Såhär förbereder du dig för besiktning!

Anmäl dig i god tid till besiktningstillfället, senast en dag före.

Grundbesiktning del 1 på land (skrovbesiktning)

Skrovbesiktningen sker alltid tillsammans med ägaren. Eftersom det inte alltid är så enkelt att veta var båten finns upplagd så ska du skriva in det då du anmäler båten. Du kan gärna vänta vid kansliet på att besiktningspersonen kommer så att han säkert hittar din båt.

 • Båten ska stå på land.
 • Onödig utrustning tas bort från båten.
 • Durkluckor etc öppnas.
 • Ta reda på var din båt har genomföringar och kontrollera färdigt att kranarna fungerar och att slangarna är i skick.
 • Kontrollera att masten ligger på ett lättåtkomligt ställe eftersom den också granskas.
 • Ha en stadig stege till hands så att besiktningspersonen säkert kan granska din båt.
 • Måla båtbottnen först efter besiktningen så att besiktningspersonen kan se skrovets skick.

Årsbesiktning eller grundbesiktning del 2

Båten ska vara fullt utrustad då besiktningen utförs. Vänta i din båt på att besiktningspersonen kommer. Om du inte har egen plats i hamnen så ska du berätta i anmälan var båten finns. Eller så kan du hålla utkik efter besiktningspersonen som har en gul väst på sig.

 • Kontrollera att lanternorna fungerar
 • Kontrollera att brandsläckarens granskning är i kraft.
 • Ta fram all säkerhetsutrustning
 • Ta fram alla ”båtpapper” (tidigare besiktningsprotokoll, båtcertifikat, registerbevis)

Besiktningsprotokoll, exempel

Du kan bekanta dig med protokollet i förväg så vet du vad som granskas.

Besiktningsdirektiv 2014

Utförliga besiktningsdirektiv som underlättar hur du ska tolka protokollet. Numreringen i direktivet och protokollet är de samma.

Granskning av brandsläckare och gasutrustning

Brandsläckare som förvaras ombord på båtar ska granskas varje år. Sjöbevakningen bötfäller båtar med ogranskade släckare.

Gassystemet ska granskas årligen av båtägaren. NJK rekommenderar att du låter ett proffs granska gassystemet med c. 3 års mellanrum.

Ett företag som granskar brandsläckare och gasutrustning kommer till Björkholmen och Blekholmen några gånger per vår. Till brandsläckargranskning behöver du inte anmäla dig, det är bara att söka upp paketbilen och ställa dig i kö. Till gasgranskning anmäler du dig på samma sätt som till besiktning.

Datumen för granskning hittar du här!

Anmälan om upplagd båt

Om din båt,av någon anledning, står upplagd en säsong är det viktigt att du meddelar om detta till kansliet så fort som möjligt. En upplagd båt faktureras ändå för den årliga båtavgiften. En upplagd båt är däremot befriad från besiktning, men bör då grundbesiktigas före den tas i användning igen.

NJK partners