fbpx

Hej, är du intresserad av en båtplats på Blekholmen?

Om du är intresserad så snart är det möjligt. Nu har utvidgningsplanen tagit fart och den nya planen för hamnanläggningen har godkänts av stadsplaneringen och Helsingfors Stad, genom ett undantagstillstånd som fått laga kraft. Följande skede är att få ett bygglov. Nya båtplatser kunde vara färdiga till säsongen 2024 och hela hamnen till 2027 om tillräckligt intresse finns bland medlemmarna. Planen är att utöka både stora och små båtplatser från nuvarande 120 platser till över 250 båtplatser.

Med detta informationsbrev vill NJK kartlägga intresset för framtida båtplatser på Blekholmen. Det ökade behovet av båtplatser stöds av det faktum att det inte ryms flera båtar på Blekholmen eller Björkholmen, klubbens medlemsantal ökar och båtarnas storlek växer.

Berätta om dina behov och önskemål i enkäten!
Enkäten finns längst nere på sidan, bläddra neråt om du vill läsa om planerna före du svarar på enkäten.

Virtuellt flygfoto av den fullt utbyggda nya Blekholmsmarinan

Nya behov står som grund för den planerade utvidgningen

Den nuvarande hamnkapaciteten på Blekholmen har nått sina gränser. En framtida expansion av Blekholmens Klubbhamn minskar ingalunda på behovet av en fortsatt noggrann ock aktiv planering för hur Björkholmen utvecklas då flytten därifrån -en vacker dag- blir ett faktum, tvärtom: En större och mer mångsidig hamn på Blekholmen bör ses som ett komplement som ger större flexibilitet och som kan svara på en ökande efterfrågan på Klubbens breda erbjudande av medlemsaktiviteter, och möjligen avlasta en del av kapaciteten som kommer att behövas på den anläggning dit Björkholmen sedan flyttar.

Blekholmens nya hamn – planritning

Sammanfattning

  1. En ökning av Blekholmens hamnkapacitet är nödvändig, från nuvarande ca 120 båtplatser till 200 – 250 båtplatser. Det behövs fler båtplatser i första hand för klubbmedlemmarna men även för gästande båtar. Segelbåtar och motorbåtar har vuxit både i antal och storlek.
  2. Större hamndjup fordras för dagens större båtar. De större båtplatserna skall ha ett djup på 3.0 m till 3.5 m. Genom att flytta bryggorna något västerut mot farledskanten kommer man på djupare vatten. Därtill bör konstateras att hamndjupet överlag har minskat som en följd av uppslamning, speciellt i Blekholmens östra hamnbassäng och på så sätt minskat antalet användbara hamnplatser.
  3. Behovet av longside platser. Dessa platser, i regel för de större båtarna, finns ej idag på Blekholmen. Den västra sidan av gästhamnsbryggan D (sträckning mot SW) har i praktiken varit obrukbar för både klubbmedlemmars båtar och gästande/övernattande båtar p.g.a vågsvallet.
  4. Vågsvallet från farleden kan dämpas med rätt lösningar. Genom installation av bryggor så att de också funktionerar som vågbrytande element ges alla båtplatserna skydd från i farleden trafikerande båtars svall.
  5. Expansionen görs i faser som möjliggör avvägningar ”under resans gång”. Hamnen skall stegvis kunna expandera till sitt maximum utan större förändringar av den dittills utbyggda, existerande hamnanläggningen.

I det följande ges en kort beskrivning av den planerade nya hamnanläggningen. Härvid bör noteras att klubbens olika aktiviteter (ej enbart medlemsbåtplatser utan även Sailing Center, juniorsegling, kappseglingar mm.) redan nu konkurrerar om den nuvarande knappa kapaciteten och att vi har en betydande kö av medlemmar som under en längre tid sökt hemmahamn på Blekholmen. Medlemmars input, synpunkter och uttryckta intresse ges stor vikt vid planerandet för i vilken omfattning och med vilken tidtabell ombyggnaden och utvidgningen förverkligas.

Södra Hamnen – en bestående kulturmiljö

Nyländska Jaktklubben och Blekholmen med sin seglarpaviljong och sina fritidsbåtar är en av Södra Hamnens mest bestående landmärken. På 1880 talet såg hamnområdet annorlunda ut, speciellt strandområdena. Hamnen har alltid präglats av större och mindre båtar som låg för ankar eller boj. Under årens lopp har stränderna utvecklats men hamnbassängen med sina båtar har bibehållits. Utvecklingen av båthamnen på Blekholmen understryker vikten av att bibehålla den värdefulla kulturmiljö som i tiden har etablerats. Stora och små segel- och motorbåtar hör hemma i Södra Helsingfors hamnmiljö.

Blekholmen fotograferad från Observatorieberget 1909. M.L. Carstens samlingar, Museiverket

Blekholmens nya hamn

Klubbens nya hamnområde begränsas av farledsområdet väster, norr och nordost om Blekholmsgrundet. Inom detta område är det planerat att vår nya hamnanläggning skall uppföras i en till fyra faser under kommande år.

Ett övergripande mål för bryggplaneringen är att dämpa vågsvallet och på så sätt kunna skydda samtliga båtplatser i hamnen. Det nya hamnområdet och bryggorna väster och norr om Blekholmsgrundet har delats upp i tre delområden, som samtidigt representerar fyra faser av hamnutbyggandet.

Väster om Blekholmsgrundet skall längsgående, dämpande och vågbrytande pontonbryggor installeras i nord-sydlig riktning nära farledskanten, farleden längs Brunnsparks-stranden in mot Salutorget (Fas 1 södra delen, FAS 2 norra delen). Från de nord-syd liggande pontonerna installeras en brygga in mot förbindelsebåtens brygga som landförbindelse.

På den vågbrytande pontonens inre (östra) sida angörs båtarna i spiltor med för- eller akterförtöjning till bryggan. På pontonens yttre (västra) sida kan större båtar angöra long-side. För att inte nämnvärt störas av vågsvallet bör dessa båtar typiskt vara större än 16 m (50 fot) och väga mer än 20 ton.

Norr om Blekholmsgrundet (Fas 3) skall pontonbryggor installeras från stranden i nordvästlig riktning (ca 70m). Bryggans riktning är i rak linje ut från seglarpaviljongens huvudentré, likt den brygga som låg där ännu år på 1970 talet. Faserna 1, 2 och 3 fordrar ingen muddring av hamnområdet.

Nordost om Blekholmsgrundet (Fas 4) skall pontonbryggor installeras i nordnordostlig riktning (ca 90m). Från ändan av denna pontonlänga skall en tyngre vågbrytande brygga installeras i en båge västerut. Denna brygga ger skydd för hela klubbhamnen mot vindar från NW-N-NO samt från förbipasserande båtars vågsvall. Hamnen på Blekholmen ligger i naturlig vind- och sjölä för SW-S-SO vindar. För att Fas 4 område skall kunna tas i bruk måste området muddras. Området är ca 11 000 m² med muddringsmassor om ca 19 800 m³.

Trafikbåtarna mellan Blekholmen och fastlandet/Ehrenströmsvägen skulle stort sett fortsätta som tidigare. Avgång från Ehrenströmsvägens lilla hamnbassäng, söder om den nord-sydliga vågbrytande pontonen vidare mot norr och den nuvarande trafikbryggan. Angöring long-side på bryggans södra sida. Detta skulle ge festklädda restauranggäster bara en kort spatsertur till seglarpaviljongens huvudingång. Om det gäller så finns det utrymme för två trafikbåtar vid trafikbryggan.

Den nuvarande D bryggan, från 2011, skall förkortas. Den korta biten som blir kvar skall svängas något söderut för att ge plats för båtmanövreringar på bryggans västra sida.

Mindre förändringar planeras för de nuvarande bryggorna E och F. I planerna ingår en lösning där sundet mellan Blekholmen och Klippan görs farbart till och från Kronbergsfjärden i sydost. Bryggan längs Klippans strand kan komma att flyttas till den östra hamnbassängen.

Tidtabell

Målsättningen är att så fort som möjligt förverkliga de första faserna av den nya marinan. En icke orealistisk tidtabell är att den första fasen, ombyggnad av de nuvarande bryggorna och den nord-syd sträckta vågdämpande krökta pontonen skulle kunna förverkligas hösten 2023. Denna första brygghelhet skulle ge ca 40 nya, skyddade båtplatser som kunde tas i bruk till våren 2024.

De följande faserna av installationen kommer att genomföras enligt hur efterfrågan för nya båtplatser utvecklar sig. Vi estimerar att alla faser skulle kunna vara slutförda inom tre till fem år. Man kan idag konstatera att behovet av båtplatser ökar hela tiden. Idag, 2022, har både NJK Blekholmens och NJK Björkholmens alla platser varit fullbokade. Vi har tiotals medlemmar som ej kan erbjudas hemhamnsplats i Klubbens hamnar i Helsingfors.

Finansiering

Vi har erhållit offerter för både betongpontoner, tilläggsutrustning och installation. Prislappen för hela hamnprojektet (alla faser) ligger i flermiljonsklassen. Ett alternativ skulle vara att finansiera hamnanläggningen enligt samma princip som NJK Björkholmens hamn i tiden förverkligades: Medlemmar/båtägare betalade då i förskott för sin kommande hamnplats. I detta skede undersöks även andra finansieringsalternativ. Den nya hamnen på Blekholmen skulle, så som redan idag, även vara inkomstbringande för Klubben då också gästplatser för besökande båtar behöver finnas.

Skulle du önska båtplats på Blekholmen?

Klubben vänder sig här till alla sina medlemmar för att ytterligare kartlägga intresset för båtplats på Blekholmen. På basen av uttryckt intresse planeras utvidgningens omfattning och tidtabellen för hur utbyggnaden förverkligas.

Jan Hörhammer och Casper Grönblom
Tacksamma för alla svar på enkäten. Du kan också skriva dina fritt formulerade tankar kring ärendet och meddela ditt intresse för båtplats per epost på adressen: Blekholmen@njk.fi

  • Enkät för att kartlägga behovet av hamnplatser på Blekholmen

  • Uppskattning av båtens uppgifter

  • Kontaktuppgifter för fortsatt informering och för att kunna diskutera intresset vidare

NJK partners